Nieuws/agenda

Ledenbijeenkomsten 2024

27 juni 2024 16.00-18.00 uur

Locatie: Deltion College

19 september 2024 16.00-18.00 uur

Locatie: Loods038

28 november 2024 16.00-18.00 uur

Locatie: Sensus

 

Nieuwsbericht – februari 2024 – aanpak klimaatopgave en energietransitie op bedrijventerrein Voorst

In 2023 is er, onder begeleiding van een projectgroep van bedrijven op Voorst, de gemeente Zwolle en in samenwerking met adviesbureau Tauw, een start gemaakt met de plannen voor een toekomstbestendig bedrijventerrein Voorst. Vanuit de eerdere enquête en de werksessie met ondernemers in september 2023 zijn drie hoofdthema’s naar voren gekomen die verder worden uitgewerkt. Hieronder een korte toelichting per thema met de stand van zaken en het vervolg.

Circulariteit:
Voor dit thema gaan we verkennen of gezamenlijke afvalverwerking op Voorst mogelijk is. Circulariteit is nog een relatief onbekend thema, maar er komt wel wetgeving aan waardoor ook bedrijven hiermee aan de slag moeten. De eerste stap die we willen zetten, is bekijken of gezamenlijke afvalverwerking op Voorst mogelijk is. Wij willen jullie daarom vragen om bijgevoegde link naar de enquête in te vullen, zodat we een beeld krijgen hoe bedrijven op Voorst hiermee bezig zijn. Bedankt alvast voor het invullen!  https://forms.office.com/e/syjT3AnWnX
 
Klimaat: 
Er ligt een aantal kansen om het bedrijventerrein Voorst klimaatbestendiger te maken. Hierbij gaat het om wateroverlast beperken en hittestress verlagen. Adviesbureau Tauw gaat de komende weken in februari met 15 bedrijven op Voorst, die destijds in de enquête hebben aangegeven maatregelen te willen treffen, het gesprek aan om concreet te bepalen wat er op hun eigen terrein mogelijk is wat dit kan opleveren. Als je de enquête over dit onderwerp hierop positief hebt ingevuld, word je dus binnenkort door Tauw benaderd. We hopen dat je hieraan wilt meewerken!
Ook kijken we naar vergroeningskansen in het openbare gebied. Doel is om een eerste planontwerp te maken voor de vergroening van bedrijventerrein Voorst, waarmee ook een (collectieve) subsidie bij de provincie aangevraagd kan worden. Kortom, we hopen dat de bedrijven die hierin interesse hebben met Tauw dit gesprek willen aangaan! Word je als bedrijf niet benaderd, maar heb je wel interesse om groenmaatregelen te nemen, geef dit dan even door aan de parkmanager via info@focus-mkb of 06-46281800. Dan laten we Tauw ook even contact hierover opnemen.
 
Energietransitie
Voor dit thema is er inmiddels een aparte projectgroep opgericht met de gemeente en aantal bedrijven op Voorst. Het elektriciteitsnetwerk zit vol, waardoor toekomstplannen van bedrijven in de knel komen. De urgentie is daarom hoog met de energietransitie aan de slag te gaan. Er lopen al verschillende initiatieven waarom het wenselijk is hier een aparte werkgroep op te richten. Betrokken bedrijven zijn op dit moment: Scania, Sensus, Abbot en het waterschap WDOD. Zij gaan aan de slag met de volgende drie vraagstukken met als doel om dit voor het hele bedrijventerrein Voorst uit te werken:

1- Netcongestie en de mogelijke ontwikkeling van een Smart Energy Hub op Voorst. Dit houdt in dat er onderzocht gaat worden hoe bedrijven met elkaar het capaciteitstekort op het elektriciteitsnetwerk mee kunnen helpen oplossen. Op Hessenpoort is hiermee al een eerste start gemaakt, zie https://www.nieuweenergieoverijssel.nl/gezamenlijke-aanpak-van-congestie-met-smart-energy-hub-szn-op-hessenpoort/

2- Laadinfra. Door de elektrificatie van bedrijfs- en vrachtwagens wordt het aanleggen van laadinfrastructuur in combinatie met de netcongestie mogelijk een probleem. Er wordt onderzocht of dit collectief opgepakt kan worden. Er liggen koppelkansen met twee dijkversterkingsprojecten van het waterschap waarvoor ook laadinfrastructuur gerealiseerd moet worden. 

3- Warmte: (rest)warmte in productieproces hergebruiken. Er blijken meerdere partijen restwarmte in hun productieproces te hebben. Dit kan interessant zijn om her te gebruiken, bijvoorbeeld bij de verwarming van bedrijfshallen. Adviesbureau Tauw gaat deze mogelijkheden nader onderzoeken in samenspraak met de betrokken bedrijven.

Er komt dus veel op de bedrijven op Voorst af wat de toekomstbestendigheid van het bedrijventerrein gaat bepalen! Heeft u als bedrijf interesse om hierin mee te denken of bent u van plan zelf maatregelen te nemen, laat dit dan even weten en stuur een berichtje naar parkmanager Leo Hoksbergen via info@focus-mkb.nl